tilbage                    Rådgivning, terapi, supervision forrige     næste  
 

I praksis kan det være svært at skelne mellem de tre former for psykologisk konsultation, og de vil til en vis grad lappe ind over hinanden. Der er dog alligevel en række elementer som gør, at det er kan være formålstjenligt at skelne mellem dem. I alle tre tilfælde er det bærende element i konsultationen: samtalen. Det, der derimod kan adskille dem, er form, indhold og dybde.  

 1) Rådgivning

Som navnet antyder drejer det sig om at give råd. På forældreSkolen kan det dreje sig om praktiske råd i forbindelse med opdragelse, hvor jeg fx undervejs i et forløb kan foreslå, at familien inddrager deres barn i forberedelsen af måltiderne, at alle bruger tid på at fortælle om dagens begivenheder, mens der spises - og ikke kun på en sådan måde, at barnet føler sig i "forhør", og at barnet får medansvar for at rydde op efter måltidet. Rådet kan blive givet for bla. at øge barnets ansvarsfølelse og dets følelse af at tilhøre og være en vigtig del af fællesskabet. Rådgivning gives fortrinsvis i forbindelse med et konkret anliggende, en konkret sag eller en episode.  

 2) Terapi

Terapi går dybere. Her vil være tale om, at vi arbejder os ind på, hvordan det familiemæssige samspil og familiens konflikter påvirker dig, og hvad der tilskynder dig til at handle, som du gør. Her arbejder vi med bevidstgørelse, opmærksomhed, valg, ansvar og mod. Samtalen suppleres her af opmærksom- 
hed på kroppen og dens spontane fysiske og følelsesmæssige reaktioner.  
Mit udgangspunkt er, at vores krop og psyke udgør en enhed, og hver især rummer vi - i os - informationer til løsningen af vores livsproblemer. Det terapeutiske arbejde går ud på at støtte dig i processen med at hente disse indre informationer, at støtte dig i bevidstgørelsen af mønstre og sammenhænge, at hjælpe dig med at skabe en bedre kontakt til dine tanker og følelser, din krop og ånd, med din kreativitet, dine sociale færdigheder, dine grundlæggende værdier, styrker, valgmulig-  
heder og med dit personlige mod til at bruge dem. Terapien vil både være støttende, konfronterende og lærerig.  

 3) Supervision

Supervisionen har i forhold til rådgivningen et mere bredt og overordnet sigte. Der er her tale om et mere formaliseret, aftalt samarbejde omkring din børneopdragelse, som strækker sig over et tidsrum. Der aftales et forløb med fastlagte mødedage, og der arbejdes med de temaer, som er familiemæs- 
sigt og personligt aktuelle. Her er tale om en udvikling af dine evner og færdigheder som opdrager men også om en personlighedsudvikling.  
En ordbog beskriver fx begrebet således: Kollegialt samarbejde som hjælp til selv at nå frem til en løsning el. forståelse. (Munksgaard: Dansk fremmedordbog. 1997) 

Supervisionen sigter mod at støtte dig i:  

  • at erkende din egen opdragelsesmæssige stil

  • udvide din bevidsthed omkring dine handlemæssige og følelsesmæssige mønstre

  • at lære nye måder at tænke og handle på

  • at oparbejde nye, mere hensigtsmæssige mønstre og vaner

  • at opøve din skelneevne bla. i forbindelse med ansvarsfordeling

  • at se mulighederne frem for begrænsningerne

  • at styrke dit mod til at handle

  • at støtte dig i træningen af en række nye færdigheder.

 
tilbage forrige         næste  
 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk